Gå videre til indhold
  Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater
  Længere ventetider end normalt på grund af COVID-19
  Hvis der er mere end 72 timer til din reservation, så kontakts os tættere på indtjekningstidspunktet. Hvis du vil ændre eller annullere en reservation, kan du gøre det fra siden Rejser eller dit værtskontrolpanel.

  Airbnbs ligebehandlingspolitik: Vores forpligtelse til inklusion og respekt

  Airbnb er først og fremmest et åbent netværk, der ønsker at bringe verden tættere sammen ved at fremme meningsfulde fælles oplevelser blandt mennesker fra alle dele af verden. Vores netværk omfatter millioner af mennesker fra stort set alle lande i verden. Det er et utroligt forskelligartet netværk, der samler mennesker fra forskellige kulturer med forskellige værdier og normer.

  Airbnb-netværket engagerer sig i at bygge en bedre verden, hvor folk fra alle baggrunde føler sig velkomne og respekterede, uanset hvor langt hjemmefra de er. Dette engagement hviler på to grundlæggende principper, der gælder både Airbnb's værter og gæster: Inklusion og respekt. Vores fælles forpligtelse til disse principper gør det muligt for alle medlemmer af vores netværk at føle sig velkomne på Airbnb-platformen, uanset hvem de er, hvor de kommer fra, hvordan de dyrker deres religion, eller hvem de elsker. Airbnb anerkender at visse jurisdiktioner tillader eller kræver, at der gøres forskel på personer baseret på faktorer som national oprindelse, køn, ægteskabelig status eller seksuel orientering, og Airbnb kræver ikke, at værter skal overtræde lokale love eller handle på en måde, der gør dem til genstand for retshæftelse. Airbnb vil yde yderligere vejledning og tilpasse vores politik om antidiskrimination til at afspejle sådanne tilladelser og krav i de jurisdiktioner, hvor de forekommer.

  Selvom vi ikke tror, at en virksomhed kan pålægge alle mennesker at leve i harmoni, tror vi på at Airbnb-netværket kan fremme empati og forståelse på tværs af alle kulturer. Vi er alle engagerede i at gøre alt, hvad vi kan for at eliminere alle former for uretmæssig forudindtagethed, diskrimination og intolerance fra vores platform. Vi ønsker at fremme en kultur indenfor Airbnb-netværket – værter, gæster, og personer der bare overvejer at bruge vores platform – der går længere end bare at overholde politikken. I denne hensigt indvilliger vi alle, Airbnb-ansatte, værter og gæster, i at læse og handle i overensstemmelse med den følgende politik for at styrke vores netværk og realisere vores mission om. at alle skal føle sig hjemme og føle sig velkomne overalt.

  Inklusion – Vi byder alle gæster velkommen uanset baggrund med ægte gæstfrihed og åbne sind. At slutte sig til Airbnb som vært eller gæst betyder at blive del af et inkluderende netværk. Forudindtagethed, racisme og had hører ikke hjemme på vores platform og i vores netværk. Selvom værter er pålagt at følge alle gældende love, der forbyder diskrimination baseret på faktorer som race, religion, national oprindelse og andre anført nedenfor, er vi engagerede i at gøre mere end at overholde minimumskravene angivet i lov.

  Respekt – Vi respekterer hinanden i vores interaktion og møder. Airbnb anerkender, at lokale love og normer varierer rundt omkring i verden og forventer, at værter og gæster overholder lokale love og omgås hinanden med respekt, selv når holdninger ikke afspejler deres anskuelser eller opdragelse. Airbnb's medlemmer bidrager til vores netværk med en utrolig mangfoldighed af baggrunde, oplevelser, anskuelser og skikke. Ved at sætte mennesker fra forskellige baggrunde i forbindelse med hinanden fremmer Airbnb større forståelse for de fællestræk, alle mennesker deler, og nedbryder fordomme baseret på fejlopfattelser, fejlinformation eller misforståelser.

  Særlig vejledning for værter i USA og EU

  Helt overordnet vil vi sætte os ind i alle gældende føderale, statslige og lokale love der omfatter værtskab og offentlige overnatningssteder. Værter bør kontakte Airbnb-kundeservice hvis de har nogen spørgsmål om deres forpligtelse til at overholde denne Airbnb Antidiskriminationspolitik. Airbnb vil udsende yderligere vejledning for diskriminationspolitik for jurisdiktioner udenfor USA snarligt. Under disse principper vil vores værtsnetværk i USA og EU følge disse regler i deres overvejelser om potentielle gæster og at være vært for gæster:

  Race, farve, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status

  Airbnb-værter må ikke

  Afvise en gæst baseret på race, farve, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status.

  Pålægge andre vilkår baseret på race, farve, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status.

  Lave et opslag eller fremsætte en udtalelse der modvirker eller indikerer en præference for eller imod en gæst på baggrund af race, farve, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet eller ægteskabelig status.

  Kønsidentitet

  Airbnb fastlægger ikke en kønsidentitet til brugere. Vi anser brugerens køn for at være hvad de selv definerer og angiver i deres brugerprofil.

  Airbnb-værter må ikke

  Afvise af udleje til en gæst på baggrund af køn, medmindre boligen skal deles med værten (fx badeværelse, køkken eller fællesarealer).

  Pålægge andre vilkår baseret på køn, medmindre boligen skal deles med værten.

  Lave et opslag eller fremsætte en udtalelse der modvirker eller indikerer en præference for eller imod en gæst baseret på køn, medmindre boligen skal deles med værten.

  Airbnb-værter må gerne

  Gøre en enhed tilgængelig for gæster af samme køn som værten, og ikke det modsatte køn, hvis boligen skal deles med værten.

  Alder og familiemæssig status

  Airbnb-værter må ikke:

  Fastsætte andre vilkår eller afvise en reservation baseret på gæstens alder eller familiemæssige status, hvor dette er forbudt ved lov.

  Airbnb-værter må gerne:

  Give faktuel og nøjagtig information om deres boligs faciliteter (eller mangel på samme), der kan gøre boligen usikker eller uegnet for gæster af en vis alder eller familier med babyer eller børn.

  Angive i deres opslag om der er begrænsninger i lokalsamfundet (fx ved ældreboliger), der forbyder gæster under en vis alder eller familier med babyer eller børn.

  Handicap

  Airbnb-værter må ikke:

  Afvise en gæst baseret på faktiske eller formodede handicap.

  Pålægge andre vilkår baseret på at gæsten har et handicap.

  Sætte deres egen mening om hvorvidt en enhed kan imødekomme en handicappet gæsts behov over gæstens egen mening.

  Forespørge om eksistensen af eller graden af en gæsts handicap eller de midler der bruges for at afhjælpe handicappet. Dog må og bør værten, hvis gæsten selv nævner sit handicap, diskutere med den potentielle gæst om boligen kan imødekomme gæstens behov.

  Forbyde eller begrænse brugen af mobilitetshjælpemidler.

  Kræve mere i leje eller andre gebyrer for gæster med handicap, herunder gebyrer for kæledyr når gæsten har et hjælpedyr (såsom et servicedyr) på grund af handicappet.

  Lave et opslag eller fremsætte en udtalelse der modvirker eller indikerer en præference for eller imod en gæst baseret på handicap.

  Afvise at kommunikere med gæster gennem tilgængelige midler, fx teksttelefontjeneste (for hørehæmmede) og e-mail (for synshæmmede med skærmlæsere).

  Afvise at tilbyde rimelige boligforhold, herunder fleksibilitet når gæster med handicap anmoder om beskedne ændringer i ordensreglerne, fx mulighed for at medbringe et servicedyr de behøver pga. handicappet, eller at bruge en parkeringsplads nær enheden. Når en gæst har en sådan anmodning, bør vært og gæst indgå i dialog om at finde løsninger begge kan være indforstået med, og som imødekommer gæstens behov.

  Airbnb-værter må gerne:

  Give faktuelt korrekt information om enhedens tilgængelighed (eller utilgængelighed), som gør det muligt for gæster med handicap selv at vurdere om enheden kan imødekomme deres individuelle behov.

  Personlige præferencer

  Airbnb-værter må gerne

  Ud over ovennævnte eksempler, må Airbnb-værter gerne afvise at udleje baseret på faktorer, der ikke er omfattet af lov. Fx, undtagen hvor omfattet af lov, må Airbnb-værter gerne afvise at udleje til gæster med kæledyr eller gæster, der ryger.

  Kræve at gæster respekterer begrænsninger på mad, der indtages i boligen (fx må en vært med et kosher eller vegetarisk køkken gerne kræve at gæster respekterer disse restriktioner). Disse restriktioner bør tydeligt fremgå af ordensreglerne.

  Denne politik forhindrer på ingen måde at en vært kan afvise en gæst på basis af karakteristika, der ikke er beskyttet under borgerretslov eller tæt forbundet med en beskyttet klasse. Fx må Airbnb-værter gerne afvise gæster, der ønsker at ryge i en enhed, eller sætte en øvre grænse for antallet af gæster i en enhed.

  Når gæster afvises. Værter bør huske på, at ingen bryder sig om at blive afvist. Selvom en vært har velformulerede, lovlige og legitime grunde til at afvise en gæst, kan det få dette medlem af netværket til at føle sig uvelkommen eller ekskluderet. Værter bør gøre deres yderste for at være imødekommende overfor gæster fra alle baggrunde. Værter, der udviser et mønster i at afvise gæster fra en beskyttet klasse (selv når de angiver legitime grunde), underminerer styrken i vores netværk, ved at få potentielle gæster til at føle sig uvelkomne, og Airbnb kan suspendere værter, der har udvist et sådant mønster, fra Airbnb-platformen.

  Særlig vejledning for værter udenfor USA og EU

  Udenfor USA og EU tillader eller kræver visse lande eller samfund at man i forbindelse med indkvartering skelner mellem gæster på baggrund af fx ægteskabelig status, national oprindelse, køn eller seksuel orientering, i strid med vores generelle filosofi om antidiskrimination. I disse tilfælde afkræver vi ikke vores værter at de skal overtræde lokale love eller acceptere gæster, der kan udsætte dem for en ægte og påviselig fare for arrestation eller fysisk skade på deres person eller ejendom. Værter, der bor i sådanne områder, bør i deres opslag angive sådanne restriktioner på deres muligheder for at være værter for visse gæster, så mulige gæster er bevidste om problemet og Airbnb kan bekræfte nødvendigheden heraf. Når værterne kommunikerer om disse restriktioner, forventer vi at de bruger klart, faktuelt sprog uden nedsættende udtryk. Krænkende udtryk og hån hører ikke hjemme på vores platform og i vores netværk.

  Hvad sker der, hvis en vært ikke overholder vores politikker på dette område?

  Hvis et bestemt opslag indeholder udtryk der overtræder vores politik om antidiskrimination, vil værten blive bedt om at fjerne disse udtryk og bekræfte sin forståelse af og villighed til at overholde denne politik og dens underliggende principper. Airbnb kan også, hvor vi finder det nødvendigt, træffe foranstaltninger indtil muligheden for at suspendere værten fra Airbnb-platformen.

  Hvis værten på upassende måde afviser gæster på baggrund af beskyttet klasse, eller bruger sprog der viser at deres handlinger er motiveret af faktorer der er i strid med denne politik, vil Airbnb træffe foranstaltninger for at håndhæve denne politik, indtil muligheden for at suspendere værten fra Airbnb-platformen.

  Som Airbnb-netværket vokser, vil vi fortsat sikre at Airbnbs politikker og praksisser er i tråd med vores vigtigste mål: At sikre at gæster og værter føler sig velkomne og respekterede i alle deres interaktioner gennem Airbnb-platformen. Offentligheden, vores netværk og vi selv forventer intet mindre.

  Fik du den hjælp, du havde brug for?