FORSIKRINGSOVERSIGT

Værtsforsikring i Japan

Hvad er Værtsforsikring i Japan?

Værtsforsikring i Japan dækker tilfælde, hvor værten* pådrager sig erstatningsansvar eller andre udgifter i forbindelse med skade på andre eller skade på andres ejendom på grund af boligdeling, og tilfælde, hvor værten pådrager sig skade på grund af, at værtens ejendom er blevet beskadiget på grund af gæstens* ophold. I tilfælde, hvor værtens ejendom er beskadiget på grund af gæstens ophold, gælder forsikringsdækningen, når tvisten mellem værten og gæsten ikke kan løses indbyrdes, og værten kontakter Airbnb.

Værtsforsikring i Japan er et forsikringsprogram, der indgås med Sompo Japan Insurance Inc.

Værter behøver ikke at betale forsikringspræmier for at drage fordel af Værtsforsikring i Japan.

Se følgende oplysninger om forsikringsdækningen for Værtsforsikring i Japan.

Forsikringsperiode

Forsikringsperioden for den aktuelle forsikringsordning løber fra 31. juli 2022 til 31. juli 2023.

Anvendelsesområde og betingelser

Anvendelsesområde og betingelser for ansøgning om Værtsforsikring i Japan

Værtsforsikring i Japan udbetales ved ødelæggelse af værtens ejendom samt erstatningsansvar eller andre udgifter, som værten har i forbindelse med skade på og ødelæggelse af andre eller deres ejendom, i den periode boligen deles.

  1. Dækket indkvartering

Værtsforsikring i Japan dækker den bolig*, værten ejer, bruger eller administrerer i forbindelse med boligdelingsvirksomheden.

(*) Bolig betyder de faciliteter, der er blevet godkendt i henhold til Hotel Business Act, certificeret i henhold til National Strategic Special Zones Act, bekendtgjort i henhold til Private Lodging Business Act eller andre faciliteter, hvor lignende indkvarteringsvirksomhed drives. Det forudsættes dog, at alle følgende krav er opfyldt: – Faciliteterne ejes eller lejes af værten – Faciliteterne udlejes på Airbnb's hjemmeside, og – Faciliteterne bookes og bruges af en person, der har givet samtykke til Airbnb's tjenestebetingelser og brugt Airbnb's hjemmeside. Indkvarteringsfaciliteter omfatter mobile homes, busser, autocampere, trætopshuse og andre faciliteter, der er fastliggende og bruges som indkvarteringsfaciliteter. Både og vandfartøjer er også omfattet, hvis de anvendes som indkvarteringsfaciliteter.

  1. Vært/værter

Værter betyder personer, der er en del af (*) boligdelingsvirksomheden.

  1. Gæst/gæster

Gæster betyder brugere af (*) boligdelingsvirksomheden, herunder dem, der er blevet inviteret af brugeren, og dem, der i fællesskab bruger boligdelingsvirksomheden.

(*) Boligdelingsvirksomhed betyder den hotelvirksomhed, der er beskrevet i Hotel Business Act (aktstykke nr. 138 af 1948), virksomhed, der er beskrevet i National Strategy Special Area Act (aktstykke nr. 107 af 2013), eller boligindkvarteringsvirksomhed, der er beskrevet i Housing Accommodation Business Act (aktstykke nr. 65 af 2017) eller anden lignende indkvarteringsvirksomhed og alle aktiviteter, der udføres i eller uden for en sådan bolig i forbindelse med ovenstående tjenester, som udføres i henhold til transaktioner, der bruger Airbnb's digitale platform.

Forsikringsdækning (betingelser vedrørende erstatningsansvar)

Den øvre grænse, der gælder i forsikringsperioden, er 100.000.000 JPY per uheld.

Dækningsundtagelser

De vigtigste elementer, der ikke er dækket af Værtsforsikring i Japan (klausuler vedrørende erstatning for uheld involverende tingsskade)

Elementer, der ikke er inkluderet i boligen:

– Valuta, penge, ædelmetal i møntform, pengesedler eller værdipapirer. – Jord, vand eller andre stoffer i eller på grunden. Dette gælder dog ikke for forbedringer af grunden, der består af havearkitektur, vejbaner og fortove (men gælder for tilføjet grund eller grund under en sådan ejendom) eller vand i en lukket tank, et rørsystem eller andet forarbejdningsudstyr. – Dyr, herunder, men ikke begrænset til, husdyr og kæledyr. – Træ på rod og afgrøder. – Vandfartøjer, fly, rumfartøjer og satellitter. Dette gælder dog ikke for vandfartøjer, der ikke opereres og anvendes som bolig. – Køretøjer. Dette gælder dog ikke for køretøjer, der ikke betjenes og anvendes som bolig. – Underjordiske miner eller mineskakter eller ejendomme i sådanne miner eller skakter. – Dæmninger og diger. – Ejendom, der transporteres. – Transmissions- og distributionslinjer længere væk end 305 meter fra boligen.

De vigtigste tilfælde, hvor der ikke betales forsikringspenge:

– Krig, brug af magt af et fremmed land, revolution, regeringsbeslaglæggelse, borgerkrig, væbnede oprør eller andre lignende hændelser eller optøjer. – Skade forårsaget af stråling, eksplosion eller anden skade som følge af en nuklear reaktion eller henfald af atomkernen fra nukleart brændselsmateriale eller nukleart udgangsmateriale, radioaktivt grundstof, radioisotop eller materiale, der er kontamineret af sådant materiale, eller et uheld, der kan tilskrives dette materiale, bortset fra nukleare reaktioner eller henfald af atomkerner fra radioisotoper til medicinsk, videnskabelig eller industriel brug. – Terror. Faktisk eller trussel om ondsindet brug af giftige biologiske eller kemiske materialer. – Skade på boligen, der opstår i en anden periode end den periode, hvor boligen bruges af gæster. – Skader forårsaget af forsætlig forseelse eller grov uagtsomhed fra værters side. – Osv.

De vigtigste tilfælde, hvor der ikke udbetales forsikringspenge (klausuler vedrørende erstatning for ansvar for skader)

– Krig, et fremmed lands magtanvendelse, revolution, regeringsbeslaglæggelse, borgerkrig, væbnede oprør eller andre lignende episoder eller optøjer. – Skader forårsaget af stråling, eksplosion eller anden skade forårsaget af en nuklear reaktion eller henfald af atomkernen fra nukleart brændselsmateriale eller nukleart udgangsmateriale, radioaktivt grundstof, radioisotop eller materiale, der er kontamineret af dette materiale eller af et uheld, der kan tilskrives dette materiale, bortset fra nukleare reaktioner eller henfald af atomkerner fra radioisotoper til medicinsk, videnskabelig eller industriel brug. – Skade forårsaget af forsætlig forseelse fra værters side. – Erstatningsansvar over for slægtninge, der bor hos værter. – Erstatningsansvar, der opstår som følge af fysisk handicap, som værternes medarbejdere pådrager sig, mens de udfører arbejde for værter. – I tilfælde, hvor der er en særlig aftale om skadeserstatning mellem værten og en anden person, bestemmes erstatningsansvaret af en sådan aftale. – Erstatningsansvar forårsaget af spildevand eller emissioner. – Erstatningsansvar i forbindelse med arbejde udført af advokater, registrerede udenlandske advokater, statsautoriserede revisorer, skatterevisorer, arkitekter, designere, jord- og boligundersøgere, sagsbehandlere, administrative sagsbehandlere, dyrlæger eller andre tilsvarende personer. – Erstatningsansvar, der opstår som følge af besiddelse, brug eller administrering af fly, biler eller fartøjer eller køretøjer uden for boligen, bortset fra skader, der skyldes brug eller administrering af en bil eller et fartøj eller et køretøj uden for faciliteten, mens en sådan bil eller et sådant fartøj eller køretøj anvendes som bolig uden for faciliteten. – Erstatningsansvar i forbindelse med opførelse af udlejningsfaciliteter, såsom renovering, udvidelse eller nedrivning, bortset fra tilfælde, hvor værten er selv vælger at være involveret. – Osv.

Forsikringskrav

Ulykkeserklæring

Hvis værten opdager en skade eller tingsskade forårsaget af gæsten eller en tredjepart, skal værten straks underrette Airbnb, da forsikringen måske dækker. Hvis værten bliver opmærksom på tingsskade på ejendom, som vedkommende ejer eller administrerer, skal værten give Airbnb besked, når vedkommende og gæsten ikke kan blive enige om en løsning på sagen inden for 72 timer efter, at gæsten først er blevet kontaktet, da forsikringen måske dækker.

Anmodning om levering af forsikringspolice

Denne oversigt over Værtsforsikring i Japan omfatter ikke alle forsikringspolicens vilkår. For at anmode om en kopi af forsikringspolicen skal du kontakte [Marsh Japan, Inc.](mailto: jp.airbnb@marsh.com) og inkludere dine Airbnb-kontooplysninger.

Forsikringsselskab

Sompo Japan Insurance Inc.